Immediator kantoor-46

Welkom op immediator.nl

Wetswijziging: per 1 juli 2023

6/19/2023 12:00:00 AM

De wetgeving in Nederland blijft in beweging. Ook rondom de Arbowetgeving en WIA komen veranderingen voorbij wat het UWV van werkgever en medewerker verwacht. De gesprekken tijdens het verzuim en de re-integratie zijn heel belangrijk voor het einddoel. Maar wat als beide partijen het (niet) eens zijn over het einddoel?

Wetswijziging: per 1 juli 2023 ieders visie over re-integratie verplicht noteren

Per 1 juli 2023 zijn werkgevers en medewerkers verplicht om in bepaalde documenten hun visie op het re-integratietraject te vermelden: 

  • in het Plan van Aanpak,
  • bij het bijstellingen van het Plan van Aanpak,
  • in de eerstejaarsevaluatie.

Het doel? Meer betrokkenheid bij het re-integratietraject en het meer activeren van medewerkers bij hun eigen re-integratie.

Wat houdt de wijziging in?

Eigenlijk kom het neer op samen bespreken of ieder hetzelfde einddoel voor ogen heeft. Werkgever en medewerker stellen na advies van de bedrijfsarts een Plan Van Aanpak op.  Daarin wordt vastgelegd wat de medewerker gaat doen voor de re-integratie, wat ze wanneer willen bereiken, hoe en wanneer ze evalueren en wie de casemanager is.  Telkens moet dan de vraag gesteld worden of ieder nog hetzelfde einddoel heeft?  Is nog steeds  de medewerker ervan overtuigd dat terugkeer naar eigen werk mogelijk is? Of wordt ook een 2e spoor ingezet en is daar de medewerker het ook over eens dat dat arbeidskansen vergroot?

Impact op uw organisatie

Deze wetswijziging is dus niet zo nieuw als het op het eerste oog misschien lijkt.

In veel gevallen is de visie van de werkgever en medewerker al onderdeel van de voortgangsbespreking voortgang .  Nu moet het expliciet worden vermeld in de documenten. Het wordt natuurlijk wel spannend als medewerker de re-integratiedoelen volledig anders ziet dan de werkgever. In het (niet-verplichte) huidige format voor een Plan van Aanpak van het UWV vraagt het UWV al expliciet om de visie van de werkgever en medewerker. In de huidige versie gaat het vooral om de visie op de functie en arbeidsmogelijkheden. Het nieuwe format geeft werkgevers en medewerkers de ruimte om, met een motivatie, af te wijken van de gestelde termijn van de Wet Verbetering Poortwachter en wat je daarmee oogt te bereiken.

De wijziging gaat in per 1-7-2023 en geldt niet met terugwerkende kracht dus geldt alleen voor stukken die op of na 1 juli zijn opgesteld.

Tevens is het ontbreken van een duidelijke visie geen reden voor het opleggen van een loonsanctie

Wetsvoorstel wat even in de ijskast gaat: Leidend maken van het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de medewerker bij de toets op re-integratie inspanningen:

- De minister van SZW heeft het voorstel bij brief van 30 mei 2023 (TK, 11) opgeschoven naar Q1.

Wat zou dit wetsvoorstel inhouden:

Een wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet. Doel: het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de medewerker leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV. Wanneer een medewerker een WIA-aanvraag doet en er een compleet re-integratieverslag (RIV) is ingestuurd (administratieve RIV-toets), dient nu nog door het UWV beoordeeld te worden of de re-integratie-inspanningen van de afgelopen twee jaar voldoende waren (inhoudelijke RIV-toets). De toekomstige wetswijziging maakt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de medewerkers leidend bij de RIV-toets door het UWV, de verzekeringsarts zal dit advies niet langer beoordelen. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Dit voorstel biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke medewerkers en is onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

Dit wetsvoorstel wordt dus ingetrokken en pas in Q1 in 2024 gaat men weer opnieuw kijken naar mogelijkheden.

Meer over deze wetswijziging

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met een van de consultants van Immediator via info@immediator.nl. 

Laatste nieuws