Immediator kantoor-39

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Vastgelopen? Ga voor een second opinion of deskundigenoordeel!

12/2/2021 12:00:00 AM

Als er tijdens het verzuimtraject van een medewerker verschil van mening is over het (medisch) advies van de behandelend bedrijfsarts of als het re-integratieproces vastloopt, dan is het mogelijk om een onafhankelijk oordeel op te vragen. Dit kan op 2 manieren: door een second opinion of een deskundigenoordeel.

Het is belangrijk dat de medewerker zich goed bewust is van de verschillen tussen beide opties om een juiste keuze te maken in het verzuimtraject. De medewerker kan de verschillen tussen beide opties met de bedrijfsarts bespreken.

De verschillen

Second opinion

Een second opinion kan aangevraagd worden als de verzuimende medewerker twijfelt aan de juistheid van het gedane medisch specialistisch advies. Het is bedoeld om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de medewerker meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies. Alleen de medewerker kan een second opinion aanvragen via de behandelend bedrijfsarts en alleen een andere bedrijfsarts kan de second opinion uitvoeren. Een second opinion aanvragen houdt in dat er een tweede advies bij een andere bedrijfsarts dan de behandelende bedrijfsarts wordt aangevraagd. De bedrijfsarts waar de second opinion wordt aangevraagd, geeft alleen medisch en persoonlijk advies en niet over de verzuimbegeleiding. De behandelend bedrijfsarts beslist uiteindelijk ook in hoeverre dit tweede advies wordt meegenomen in zijn advisering. Het is in ieder geval de bedoeling dat de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, niet werkzaam is bij dezelfde arbodienstverlener.

Deskundigenoordeel (DO)

Een deskundigenoordeel is een oordeel over het re-integratietraject, genomen door het UWV. Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd als de re-integratie stagneert, als er een geschil is ten aanzien van het re-integratieadvies van de behandelend bedrijfsarts, inzake passende arbeid, de re-integratie inspanningen van de medewerker of van de werkgever. Een deskundigenoordeel kan ook aangevraagd worden als er in het verzuimtraject een andere route wordt bewandeld dan de richtlijnen die de Wet verbetering Poortwachter voorschrijft. Het deskundigenoordeel is bedoeld om het re-integratieproces vlot te trekken wanneer deze vastloopt tijdens de eerste twee ziektejaren. In de meeste gevallen zal de behandelend bedrijfsarts adviseren een deskundigenoordeel aan te vragen omdat zijn advies afwijkt van de richtlijnen. Echter hoeft u als medewerker niet te wachten op dit advies want u kunt altijd ook zelf een deskundigenoordeel aanvragen.

Het UWV zal na de aanvraag het tot dan toe opgestelde re-integratiedossier doornemen en geeft een onafhankelijk oordeel over wat er is gedaan tot aan de aanvraag. Het UWV geeft geen advies over het toekomstbeeld van de re-integratie.

Goed om te weten is dat nadat het deskundigenoordeel is aangevraagd, dienen de re-integratieverplichtingen ongewijzigd opgevolgd te worden tot het oordeel is gegeven door het UWV.

Het verschil tussen een second opinion en deskundigenoordeel is dat een second opinion ruimer is qua bereik dan een deskundigenoordeel door het UWV. Dit neemt niet weg dat de kans bestaat op enige overlap. Het zal voor het UWV lastig zijn om met een afwijkend advies te komen als twee bedrijfsartsen onafhankelijk van elkaar tot eenzelfde advies zijn gekomen.

Voor de werkgever en medewerker is het van belang om bewust te zijn dat de bedrijfsarts geen deskundige is als het gaat om een gerechtelijke procedure over de vraag of er recht is op loon. Dit is een kwestie van in eerste instantie goed overleg tussen werkgever en medewerker en het opvolgen van de wettelijke regels.

Houd de eigen regie

Als werkgever bent u uiteindelijk zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor het verzuim- en re-integratietraject. Zorg er als werkgever dan ook voor dat u bekend bent met de basisregels van de Arbowet en de samenwerking opzoekt met de juiste professionals. Dan kunt u de re-integratie van medewerkers tot een succes maken. Onze artsen ondersteunen u hier graag bij. Ga voor meer informatie naar onze website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Laatste nieuws