Immediator kantoor-32

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

De inzet van een taakgedelegeerde bij verzuim en inzetbaarheid

3/9/2023 12:00:00 AM

Lara is ziek, inmiddels al bijna 6 weken. Waar in eerste instantie een herstel van 6 weken werd verwacht, lijkt het door bijkomende klachten toch langer te duren. De leidinggevende wil een spreekuur inplannen en weet niet of dit nou bij de taakgedelegeerde of de bedrijfsarts thuishoort. Wie doet nu eigenlijk wat?

Waarom een taakgedelegeerde?

De meeste mensen weten wel iets over de rol van de bedrijfsarts. Dit is de arts van een arbodienst die wordt ingeschakeld wanneer iemand langere tijd in het verzuim zit. Bij Immediator werkt de bedrijfsarts zelfs op locatie van de werkgever. Door het landelijk tekort aan bedrijfsartsen zie je ook andere werkwijzen ontstaan, waaronder het toevoegen van de functie van taakgedelegeerde. In dit stuk leggen we de rol van de taakgedelegeerde uit en zetten we de verschillen ten opzichte van de bedrijfsarts voor u op een rij.

De rol van de taakgedelegeerde

De taakgedelegeerde is een specialist op het gebied van werk en gezondheid. De studie-achtergrond van een taakgedelegeerde is zeer divers: Dat kan een hbo-verpleegkundige zijn, toegepast psycholoog, een arboverpleegkundige, een fysiotherapeut, iemand met een HR achtergrond maar ook bijvoorbeeld iemand met leidinggevende ervaring of een coach achtergrond. Velen hebben een cursus casemanagement gevolgd. Op basis van kennis en ervaring kan een taakgedelegeerde in overleg en in afstemming met de superviserende bedrijfsarts ondersteunen in het houden van gesprekken met verzuimende medewerkers, maar ook bij preventie-gesprekken. 

De taakgedelegeerde is bevoegd om medische zaken uit te vragen en te noteren in het medisch dossier van een medewerker. De taakgedelegeerde is geen vervanging voor de bedrijfsarts, maar neemt een aantal taken van de bedrijfsarts over op basis van taakdelegatie en onder supervisie van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is altijd eindverantwoordelijk voor de dossiers.

Wat zijn de verschillen?

Het grootste verschil tussen een taakgedelegeerde en een bedrijfsarts is het opleidingsniveau, al zijn beide specialistisch geschoold. Een taakgedelegeerde valt altijd onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts en de bedrijfsarts blijft ook altijd eindverantwoordelijk voor een dossier en de adviezen die worden gegeven. Een taakgedelegeerde mag dan ook niet zelfstandig de gehele verzuimperiode het dossier bij zich houden zonder afstemming en overleg met de bedrijfsarts. Wat velen niet weten is dat een bedrijfsarts in opleiding of een basisarts ook onder supervisie van een geregistreerd bedrijfsarts dient te werken. Dat is niet anders dan een taakgedelegeerde. Echter hebben zij als arts al een medische studieachtergrond. Een taakgedelegeerde zal vooral in de beginfase worden ingezet voor het uitvragen van de situatie en beperkingen en mogelijkheden bespreken. Of de taakgedelegeerde gaat verder in advisering gedurende het vervolg van de verzuimperiode, waarbij bijvoorbeeld advies gegeven moet worden over de opbouw. De taakgedelegeerde kan iemand coachend op weg helpen in zijn of haar re-integratie en inzicht geven in het nemen van zijn of haar eigen regie naar inzetbaarheid. De bedrijfsarts bepaalt in hoeverre een taakgedelegeerde zelf beslissingen kan nemen. Dit hangt af van kennis en ervaring van de taakgedelegeerde.

Daarnaast heeft de bedrijfsarts een aantal belangrijke taken die niet uitgevoerd mogen worden door de taakgedelegeerde. Keuringen, het opstellen van een functiemogelijkhedenlijst (of een inzetbaarheidsprofiel), een actueel oordeel (onderdeel van de Wet verbetering Poortwachter), dient altijd door de bedrijfsarts gedaan te worden, dat is in de wet bepaald. Twijfelt u of uw medewerker wel echt minder inzetbaar is? Dan dient er altijd een bedrijfsarts geraadpleegd te worden. Daarnaast bepaalt een bedrijfsarts of de inzet van een bepaalde interventie passend is of dat het wenselijk is om medische informatie op te vragen. Een medewerker heeft overigens altijd het recht om een bedrijfsarts om advies te vragen. 

De kracht van de samenwerking is dat de bedrijfsarts en de taakgedelegeerde nauw samenwerken en veelvuldig overleg hebben. Zo’n overleg vindt plaats wanneer een taakgedelegeerde twijfelt over een advies of back-up van een bedrijfsarts nodig heeft. Dit wordt vaak nog op dezelfde dag gerealiseerd en meegenomen in het re-integratie advies.

Wat is het voordeel van een taakgedelegeerde?

Het voordeel van taakdelegatie is dat iedereen wordt ingezet op zijn kwaliteiten. Dat betekent dat er met inzet van taakgedelegeerden veel meer capaciteit beschikbaar is. Dit verkort wachttijden voor een gewenst spreekuur en er kan zo goed en snel geschakeld worden. Daarnaast zijn de adviezen van de taakgedelegeerde vaak praktischer en ervaren de cliënten die op het spreekuur van de taakgedelegeerde zijn geweest de taakgedelegeerde als laagdrempeliger dan de bedrijfsarts.

Ook de coachende capaciteiten van een taakgedelegeerde hebben een meerwaarde om mensen meer regie op hun eigen inzetbaarheid te geven en dus uiteindelijk duurzaam inzetbaar te zijn.

Wanneer wordt een taakgedelegeerde ingezet?

De bedrijfsarts en de taakgedelegeerde bepalen voorafgaand aan de samenwerking hoe zij beiden ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld: een medewerker komt na een week of 2 à 3 bij de taakgedelegeerde waarbij de taakgedelegeerde een eerste inventarisatie doet. Het vervolgspreekuur waarbij de probleemanalyse wordt opgesteld vindt dan plaats bij de bedrijfsarts. Maar als een eerste spreekuur rond de 5 à 6 weken plaatsvindt zal een eerste spreekuur bij de bedrijfsarts moeten plaatsvinden, omdat deze dan direct de probleemanalyse zal opstellen. De spreekuren daarna worden dan weer opgepakt door de taakgedelegeerde, zodat deze met de medewerker verder kan met het re-integratieplan en hij kan kijken naar eventuele beperkende factoren bij de medewerker om deze re-integratie zorgvuldig op te pakken. Bij stagnerende re-integratie of bij andere bijzonderheden zal de taakgedelegeerde altijd aangeven dat een volgend spreekuur weer bij de bedrijfsarts zal moeten plaatsvinden.

Een Bedrijfsarts van Immediator in uw organisatie?

Heeft u behoefte aan de inzet van een bedrijfsarts van Immediator binnen uw organisatie die nu niet alleen ondersteunt om het verzuim te verlagen, maar ook preventief om verzuim te voorkomen? Lees dan meer over de bedrijfsartseninzet op onze website of neem contact met ons op voor een kennismaking.

Laatste nieuws