Maatwerkregeling

FAQ over de maatwerkregeling

Met enige regelmaat horen we de in de markt vragen over wat de maatwerkregeling inhoudt en of dienstverleners die werken vanuit Maatwerk zich wel netjes aan alle eisen houden. Op basis daarvan hebben we een kleine FAQ Maatwerk voor u samengesteld:

– Maatwerkdienstverleners negeren de professionele richtlijnen bedrijfsartsen
Bedrijfsartsen die samenwerken met maatwerkdienstverleners (zeker die dienstverleners die zijn aangesloten bij de KoM) werken net als ieder andere  bedrijfsarts volgens de professionele richtlijnen van onder andere de beroepsvereniging NVAB en hanteren ook werkwijzers zoals van STECR. Een aantal Maatwerkdienstverleners is zelfs betrokken bij de ontwikkeling van STECR werkwijzers. Bedrijfsartsen die werken vanuit de Maatwerkregeling zijn veelal ondernemers die zeer actief zijn in na- en bijscholing en de professionele richtlijnen van grote waarde achten.

– Maatwerkdienstverleners gaan ervan uit dat leidinggevende en medewerker zelf het verzuimbeleid mogen bepalen
Maatwerkdienstverleners gaan uit van een volwassen relatie tussen werkgever en werknemer. Dit betekent dat leidinggevende en medewerker tezamen afspraken kunnen maken over (gedeeltelijke) werkhervatting. Dit is iets anders dan het verzuimbeleid zelf bepalen. Dat doet de directie samen met de werkgeversvertegenwoordiging.  Wij zien de werkgever en werknemer als regisseur. Een regisseur gaat niet op de stoel zitten van de dokter, HR adviseur, beleidsmedewerker of arbeidsdeskundige, maar regisseert het proces: hij kijkt gericht wanneer welke expertise het beste ingezet kan worden.

– Maatwerkdienstverleners zijn onvoldoende geborgd tegen privacyschendingen
Maatwerkdienstverleners beschikken niet altijd  over een Arbo-certificaat, maar wel over een gedegen kwaliteitshandboek, waarin veel aandacht is voor privacy. Ook beschikken wij over een privacyprotocol en een klachtenregeling. Onze bedrijfsartsen zijn gedegen opgeleid in het adviseren van onze klanten in termen van mogelijkheden en beperkingen, niet in termen van ziekte en klachten. We coachen ook onze klanten in het privacyproof opbouwen van het verzuimdossier. Ter waarborging van de privacy beschikken we over een eigen medisch dossier dat aan delaatste eisen voor dossierveiligheid voldoet, zodat informatie van verzuimende medewerkers goed beveiligd is en gedurende de volledige bewaartermijn toegankelijk. 

– Maatwerkdienstverleners volgen de Wet verbetering Poortwachter niet.
Net als iedere andere dienstverlener volgen Maatwerkdienstverleners de wet. Zo is de Wet verbetering Poortwachter een essentieel onderdeel van de verzuimaanpak, ook bij onze klanten. Wij volgen de WvP en adviseren onze klanten actief  om daarnaast ook voldoende inhoudelijke kwaliteit te leveren om te komen tot optimale inzetbaarheid van medewerkers.

– Maatwerkdienstverleners trekken hun eigen plan en werken niet samen met andere partijen
In tegendeel! Als Maatwerkdienstverleners stellen we ons op als netwerkpartners. Als Maatwerkdienstverleners hebben we ons het afgelopen jaar actief opgesteld richting politiek, SER en beleidsmakers. Recent heeft een aantal van ons de vereniging Kwaliteit op Maat (KoM) mede opgericht. Een organisatie waarbij een ieder die zich verbonden voelt met het leveren van kwaliteit vanuit de Maatwerkregeling zich  kan aanmelden.

– Maatwerkdienstverleners negeren de zorgplicht van de bedrijfsarts
Dit is een misvatting die veroorzaakt wordt door de visie op zorgplicht. Als Maatwerkdienstverleners gaan wij uit van geemancipeerde werkgevers en werknemers die vanuit de eigen regie gedachte betrokken zijn bij elkaar, ook tijdens verzuim en bij vragen en verschillen van inzicht in staat zijn de aanwezige adviseurs te raadplegen. Uiteraard dient er vooraf overeenstemming te zijn tussen directie en medezeggenschap over de manier waarop interne en externe adviseurs worden ingezet. Adviezen van bedrijfsartsen dienen serieus genomen te worden en bedrijfsartsen moeten weten wat er met hun adviezen gebeurt. Zonodig kunnen zij leidinggevenden/casemanagers danwel werknemer hierop aanspreken. Maar  wij vinden dat de bedrijfsarts niet ongemerkt weer de regie naar zich toe te trekken. Tenzij men kiest voor een ander model van dienstverlening, maar dat noemen wij geen eigen regie.