Damage control

Damage control

Onder damage control vallen dossierscreening langlopend verzuim, WGA herbeoordelingen & advies bij bezwaar- en beroepzaken. Hieronder leggen wij deze diensten kort uit.

 

Dossierscreening langlopend verzuim

  • Heeft u het gevoel dat er winst te behalen valt wanneer er gekeken wordt naar deze verzuimdossiers en er hernieuwde aandacht komt voor deze dossiers, medewerkers en leidinggevenden?
  • Heeft uw medewerker kans op vervroegde WIA?
  • Zijn er vragen over eventueel inzet 2e spoor?
  • Zit iedereen wel op een lijn maar is er onvoldoende vordering?
  • Bent u bezorgd dat het UWV uw inspanningen als onvoldoende zal beoordelen?

De inbreng van een bedrijfsarts met verzekeringsgeneeskundige ervaring kan weer andere informatie naar voren brengen. Waar nodig zetten we ook de schadelast experts van zusterorganisatie Vesting Casemanagement in.

WGA herbeoordelingen

De overgrote meerderheid van WGA-dossiers wordt ingedeeld in de groep “volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt”. Een herbeoordeling door een gespecialiseerde arts van Immediator kan worden ingezet bij vragen over een afname of toename van de arbeidsongeschiktheid en dus de restverdiencapaciteit. Zowel de werkgever, maar juist ook de arbeidsongeschikte zelf heeft hier baat bij.

In de praktijk heeft de (oud)werknemer veelal geen of geringe kans op herstel. Een herbeoordeling kan leiden tot indeling in de IVA. Bij een IVA beoordeling wordt de uitkering vastgesteld op 75% van het laatstverdiende (gemaximeerd) loon. Dit scheelt zowel werkgever als werknemer aanzienlijk.

 

 

Meer weten? Bel of mail voor een afspraak.

Advies bij bezwaar en beroep

In bezwaar & beroepszaken kan het nodig zijn dat u zich als opdrachtgever moet laten bijstaan door een arts-gemachtigde. Het zou kunnen gaan om loonsanctievraagstukken, WAO- of WIA-dossier beoordelingen en herbeoordelingen. De arts-gemachtigde van Immediator is een arts met veel verzekeringsgeneeskundige kennis en juridische expertise en bekijkt een zaak dus van beide kanten. Hij kan u goed adviseren bij uw bezwaar.

De arts-gemachtigde van Immediator is niet uw eigen bedrijfsarts. Op die manier blijft de onafhankelijkheid van uw bedrijfsarts gewaarborgd.