Damage control

Damage control

Damage Control is de term die wij hanteren bij een gerichte aanpak van vastgelopen langdurig verzuim dat voor organisatie en medewerker ongewenst en schadelijk is. Een zogenaamde ‘Damage Control’ actie kan bij uw organisatie worden ingezet om bijvoorbeeld op korte termijn het aantal langlopende verzuimdossiers terug te brengen. Maar ook als u expertise nodig heeft in een bezwaar- en beroepszaak.

Immediator heeft een landelijke pool van ruim 220 bedrijfsartsen en 30 deskundigen ‘medisch adviseur lang verzuim en arbeidsongeschiktheid’. Immediator heeft deze groep deskundigen geselecteerd op vaardigheden en ervaring. Zij kunnen u helpen bij uw vragen op het gebied van damage control.

Onder damage control vallen de losse (eenmalige) inzet van een bedrijfsarts, dossierscreening langlopend verzuim, re-integratieadvies langdurig verzuim, verzekeringsgeneeskundig advies bij langdurig verzuim, WGA herbeoordelingen, het opstellen van een FML & advies bij bezwaar- en beroepzaken. Hieronder leggen wij deze diensten kort uit.

Meer weten? Bel of mail voor een afspraak. Binnen twee werkdagen nemen we contact op.

 

 

Dossierscreening langlopend verzuim

  • Heeft u het gevoel dat er winst te behalen valt wanneer er gekeken wordt naar deze verzuimdossiers en er hernieuwde aandacht komt voor deze dossiers, medewerkers en leidinggevenden?
  • Heeft uw medewerker kans op vervroegde WIA?
  • Zijn er vragen over eventueel inzet 2e spoor?
  • Zit iedereen wel op een lijn maar is er onvoldoende vordering?
  • Bent u bezorgd dat het UWV uw inspanningen als onvoldoende zal beoordelen?

De inbreng van een bedrijfsarts met verzekeringsgeneeskundige ervaring kan weer andere informatie naar voren brengen. Waar nodig zetten we ook de schadelast experts van zusterorganisatie Vesting Casemanagement in.

 

WGA herbeoordelingen

De overgrote meerderheid van WGA-dossiers wordt ingedeeld in de groep “volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt”. Een herbeoordeling door een gespecialiseerde arts van Immediator kan worden ingezet bij vragen over een afname of toename van de arbeidsongeschiktheid en dus de restverdiencapaciteit. Zowel de werkgever, maar juist ook de arbeidsongeschikte zelf heeft hier baat bij. In de praktijk heeft de (oud)werknemer veelal geen of geringe kans op herstel. Een herbeoordeling kan leiden tot indeling in de IVA. Bij een IVA beoordeling wordt de uitkering vastgesteld op 75% van het laatstverdiende (gemaximeerd) loon. Dit scheelt zowel werkgever als werknemer aanzienlijk.

 

Verzekeringsgeneeskundig advies

Heeft uw medewerker kans op vervroegde WIA? Zijn er vragen over eventueel inzet 2e spoor? Zit iedereen wel op een lijn maar is er onvoldoende vordering? Bent u bezorgd dat het UWV uw inspanningen als onvoldoende zal beoordelen? In deze check ligt de nadruk op de vraag of het dossier ‘Poortwachterproof’ is en het dossier goed is opgebouwd. Het verzekeringsgeneeskundig advies is een evaluatie van de tot dan toe gedane activiteiten. Deze keuze maakt u als u een tweede deskundige mee wilt laten kijken tijdens de eerste twee jaar. Deze medisch adviseur kijkt vanuit het perspectief van het UWV en zoekt de samenwerking met de bedrijfsarts.

 

Advies bij bezwaar en beroep

In bezwaar & beroepszaken kan het nodig zijn dat u zich als opdrachtgever moet laten bijstaan door een arts-gemachtigde. Het zou kunnen gaan om loonsanctievraagstukken, WAO- of WIA-dossier beoordelingen en herbeoordelingen. De arts-gemachtigde van Immediator is een arts met veel verzekeringsgeneeskundige kennis en juridische expertise en bekijkt een zaak dus van beide kanten. Hij kan u goed adviseren bij uw bezwaar. De arts-gemachtigde van Immediator is niet uw eigen bedrijfsarts. Op die manier blijft de onafhankelijkheid van uw bedrijfsarts gewaarborgd.

 

Re-integratie advies

Zijn er vragen rondom re-integratie, is er verschil van inzicht over het medisch deel en de belasting-belastbaarheid, wilt u weten of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn? Zijn de richtlijnen goed gevolgd? Kortom, is er behoefte aan toetsing? Dan kan het advies van de Immediator medisch adviseur u duidelijkheid geven. Naast een dossieranalyse gaat de medisch adviseur ook met de medewerker in gesprek. Dit advies gaat verder dan het traditionele deskundigenoordeel, omdat het een gericht advies is hoe verder te gaan met onderbouwing daarvan.

 

ZW en WGA Eigenrisicodragerschap